Každé cvičenie je umelecké dielo, ktoré vyžaduje plnú osobnú nagažovanosť - na oboch stranách - učiteľ i žiak

Učenie Pohybu

Nervová Sústava je veľmi Plastická - Flexibilná. Opakovanie pohybu pomáha nervovému systému vytvárať nové spojenia, a z hľadiska duševného, účasť aj hlbších zložiek bytia. Pohyb tak nie je mechanický, ale plný Života.


UČENIE POHYBU pre CVIČIACEHO :

UVEDOMENIE, KONCENTRÁCIA a OSOBNÁ ÚČASŤ stojí na začiatku pohybového učenia

1. JASNÁ PREDSTAVA o POHYBE - zoznámenie s vlastnou anatómiou - štruktúrou tela, rozpoznávacie a rozlišovacie funkcie, zmysel pre neutralitu a objektivitu 

2 . PRECÍTENIE POHYBU v HĹBKE - SENZORIKA - skúmanie vlastných stereotypov pohybu, emoecionálneho pozadia, čo cíti, aké sú to druhy pocitov, a najmä hľadanie fyzických pocitov ako spätná väzba pre správnosť pohybov, sebavyjadrenie v pohybe 

3. POZNANIE cez SKÚSENOSŤ - POCHOPENIE - pochopenie účelu, zámeru a zmyslu cvičenia, integrácia do každodenného života 

DLHODOBÉ DôSLEDNÉ OPAKOVANIE PRAXE POHYBU môže otvoriť cesty ku KREATIVITE v POHYBE, a tým INTEGRÁCIU SKÚSENOSTÍ z POHYBU do akejkoľvek OBLASTI ŽIVOTA a jej SKVALITNENIE.

Autor textu : Eva Mikušová

Dlhodobé a dôsledné opakovanie pohybu, prinesie nielen Funkčnosť, ale otvára cesty ku Kreativite v pohybe