Byť sám sebou

Sebapoznanie, Jemný Pohyb a Dych, Relaxácia, Rozhovory

Hlbšia Diagnostika Príbehu človeka v súvislosti vzťahu tela a psyché


Pohybom tela ovplyvňuješ POHYBY PSYCHÉ a naopak psyché vplýva na kvalitu pohybu. KONŠTITÚCIA TELA prezrádza energetiku a POVAHU človeka. ŽIVOT a POHYB navzájom súvisia : cvičením len nastavuješ podmienky pre zdravé telo, aby si mohol/la každý deň tvoriť šťastný život sebapoznaním a tak aj pochopiť život okolo seba s láskou a nadhľadom :-)

PRAX REGENERAČNEJ JÓGY, RELAXÁCIA, DÝCHANIE, JEMNÝ POHYB, ROZHOVORY

UVOĽNENIE FYZICKÉHO NAPäTIA a PSYCHICKÉHO STRESU, ZVEDOMENIE v TELE

REGENERAČNÁ JÓGA
REGENERAČNÁ JÓGA
RELAXÁCIA
RELAXÁCIA
DÝCHANIE a JEMNÝ POHYB
DÝCHANIE a JEMNÝ POHYB

________________________________________

BIO -  ANATÓMIA TELA - usporiadanie tela v 3D priestore

______________________________________

3D DIAGNOSTIKA - odhaľovanie anatomického postavenia jednotlivých častí tela a ich vzájomných vzťahov, ktoré vytvárajú určitú osobitú konštrukciu tela. V tejto konštrukcii tela je čitateľná aj charakterová štruktúra človeka a energetické pomery v jednotlivých častiach tela i celková energetika. Diagnostickým rozhovorom sa preverujú viditeľné informácie zobrazené v tele : fyzické problémy a s nimi spojené fyzické pocity v rôznych častiach tela, psychické ladenie, spôsob vnímania, prežívania, správania vo vzťahu so sebou, druhými i svetom, životné potreby a zdroje, ktoré napĺňajú zmysel, hodnotu a život človeka smerom k rastu. Všetko v kontexte súčasnosti i minulosti, chronologicky naprieč životom človeka. Životný príbeh rozprávaný samotným človekom s navigáciou k určitým konrétnym diagnostickým otázkam a hľadanie centrálnej témy/tém - tzv. Ariadninej nite, podstaty, ktorá je spojená so súčasným stavom. 

V procese 3D POHYBU, DÝCHANIA a RELAXÁCIE je nielen práca s problematickými miestami, ale aj hľadanie a využitie pozitívnych a silných stránok človeka pre možnosť plynutia smerom k ďalšiemu vývoju s pochopením a prekonaním prekážok na životnej ceste.

_________________________________________

BIO a PSYCHO - TVAR, ŠTRUKTÚRA a VRSTVY TELA

Život na seba berie podobu TVAROV. Tieto tvary sú súčasťou organizujúceho sa procesu, ktorým sa EMÓCIE, MYŠLIENKY a SKÚSENOSTI VTEĽUJÚ do ŠTRUKTÚRY. Tvar ľudskej osoby je vytváraný vonkajšími i vnútornými zážitkami. Ľudský tvar nesie stopy po láske i sklamaní. ŠTRUKTÚRA tak potom ovplyvňuje životné udalosti.  

CHARAKTER ČLOVEKA - je čitateľný z tvarov tela, ich usporiadania do celku. Spôsob organizácie priestoru v jednotlivých častiach tela napovedá akým spôsobom v nich prúdi, pulzuje a pohybuje sa energia. Ako navzájom komunikujú časti a tvoria osobitý celok. Štruktúra tela sa tvorí už na základe genetických informácií v prenatálnom období, a počas života je formovaná vplyvmi zvnútra i zvonku. Každý z nás reaguje na tieto vplyvy osobitým spôsobom. Vyrovnáva sa s nimi konštruktívne, alebo deštruktívne v zmysle vytvárania blokád energie, ktoré sa pri opakovanom pôsobení zapíšu do tela. Ak sa stratilo spojenie medzi príčinou a následkom, telo poslúži ako obrazovka nevedomia a človek prichádza s nejakým "problémom". 

PSYCHÉ 

________________________________________ 

Dávaj pozor na svoje Myšlienky, stanú sa Slovami. Dávaj pozor na svoje Slová, stanú sa Činmi. Dávaj pozor na svoje Činy, stanú sa Zvykmi. Dávaj pozor na svoje Zvyky, stanú sa Charakterom. Dávaj pozor na svoj Charakter, stane sa Tvojím Osudom. Konfucius

PSYCHÉ a DUŠA - neviditeľné, a predsa reálne. Pomocou psychických funkcií sa orientujeme vo svete. Vnímame, prežívame a reagujeme. Aj keď aj pre psychiku ako aj pre telo platia určité základné - spoločné princípy štruktúry a fungovania, tak sú u každého jedinečne usporiadané do osobnosti a temperamentu. Cez túto jedinečnú štruktúru máme rôzne psychologické potreby a príčiny motivácie, ktoré udávajú smer používania energie, pohybu a zmysel. Spoznať prirodzené potreby umožňuje rozvíjať vnútorný potenciál a zažívať šťastie a naplnenie cesty. Nechať energiu plynúť ako vodu. Aby sme však vedeli fungovať v interakcii - komunikácii aj s ostatnými a svetom sociálne, učíme sa používať aj vlastnosti a zručnosti, ktoré sú nám menej prirodzené, naučené.

________________________________________

CYKLIČNOSŤ ŽIVOTA

Život človeka prebieha v KRUHU VÝVOJA, jednotlivých životných etáp - fáz, kedy má naplniť určité všeobecné a aj individuálne životné úlohy. Stať sa postupne celistvým človekom.


Pochopiť zmysel svojej cesty